Gå till innehåll

Lekvad

Lekvad är ett naturreservat längs Viskan strax nedströms Berghem. I reservatet utgör Viskan livsnerv och den omgivs av en artrik ädellövskog på de ganska branta sluttningarna. På platsen låg tidigare ett kraftverk men det har rivits och nu strömmar åter vattnet fritt. Både lax och havsöring kan vandra fritt från havet upp till Skene och Lekvad är ett populärt fiskeställe.

Kring de gamla kraftverksresterna ser man ofta strömstare och forsärla som båda vill bygga sina bon nära vattnet. Hör man en skarp vissling så skall man spana längs vattenytan då den "blå blixten" - kungsfiskare kommer flygande. Den gräver ut sina bohålor i de branta strandbrinkarna och hinner ett bra år under april till augusti med tre kullar med sju ungar i varje. I skymningen kan man se vattenfladdermus jaga över vatten ytan i lugna partier av ån.

Floran är rik med blåsippa, trolldruva, gullpudra, stor och liten blåklocka, hässleklocka, brudbröd och gullviva. På äldre träd kan man bl.a. hitta glansfläck, guldlockmossa, platt fjädermossa, almlav och krusig ulota.

Området är som en oas i jordbrukslandskapet och man har goda möjligheter att även se en del större däggdjur som vildsvin, grävling, räv och utter.

Havsöring
Strömstare
Forsärla
Kungsfiskare
Vattenfladdermus
Blåsippa
Trolldruva
Gullpudra
Liten blåklocka, i området finns det vita varianter.
Hässleklocka
Brudbröd
Gullviva
Glansfläck
Platt fjädermossa
Krusig ulota (krushättemossa)
Vildsvin
Grävling
Räv
Utter