Gå till innehåll

Ljungaån

Ljungaån mynnar ut i Öresjön vid fågellokalen Hanatorp. Ån slingrar sig ca 2,5 km upp genom ett sandigt landskap till det gamla sågverket vid Ljungslätt. Efter detta ändrar omgivningen karaktär och en mer orörd barrskog med en del rasbranter tar vid upp mot Skutesjön ytterligare 2,5 km uppströms. Ån fortsätter sedan ca 8 km till Vännebosjön intill rv 156.

Det finns flera intressanta områden längs ån. I det gamla grustaget nedströms sågverksdammen finns en torrängsflora med arter som slåttergubbe, grönvit nattviol och tjärblomster. I Karlheds fure på andra sidan ån trivs tallört och orkidéen knärot. I grustaget hittar man även grön sandjägare, mindre strandpipare och trädlärka, arter som trivs i sandiga miljöer.

Vid det gamla sågverket är marken kraftigt förorenad av olika kemikalier men trots det finns det faktiskt några lokaler med flodpärlmussla även i de nedre delarna av ån. De riktigt rika lokalerna ligger dock uppströms sågverket, den allra största strax nedströms Gunnebo.

En bra utgångspunkt för de övre delarna är Skutesjön, där det finns gott om motionsspår och stigar som man kan följa längs ån. Här är det barrskog med möjlighet att stöta på tjäder. Vid en bergbrant på norra sidan av ån ca 100 m norr om parkeringen trivs många skuggälskande arter som t.ex. klippfrullania och fällmossa. I ån kan man se både forsärla och kungsfiskare.

Ljungaån slingrar sig ned mot Öresjön nedanför Örby. De sandiga markerna i det gamla grustaget till vänster.
Bron över ån vid grustaget.
Vid grustaget slingrar sig ån ganska lugnt genom de sandiga markerna.
Ljungaån rinner genom Skutesjön.
Vid Skutesjön är miljön vildare och full av mossiga block.
Slåttergubbe
Grönvit nattviol
Tjärblomster
Tallört
Knärot
Grön sandjägare
Mindre strandpipare
Flodpärlmussla
Tjäder
Klippfrullania
Fällmossa
Forsärla
Kungsfiskare