Gå till innehåll

Lygnerns norra branter

Längs Lygnerns nordsida är naturen variationsrik och här finns flera pärlor. Här presenteras tre naturreservat: Årenäs-Tostekulla, Ramhultafallen och Smälteryd vid Storån.

Årenäs - Tostekulla naturreservat
Reservatet sträcker sig ca 1,5 km längs Lygnern från Tostekulla i SV till Ramhulta i NO. I den branta sluttningen finns flera områden som klarat sig från det moderna skogsbruket och här finns gott om orörd ädellövskog med stora naturvärden. I sluttningen finns det partier med grönsten, bl.a. rakt nedanför parkeringen på kartan. Detta ger en rik vårflora med skogsbingel, vätteros, blåsippa, desmeknopp, gullpudra och smånunneört. Man hittar även ramslök, trolldruva och hässleklocka. Den fuktiga sluttningen med orörd skog gör att man hittar många signalarter som guldlockmossa, fällmossa, platt fjädermossa, klippfrullania och gammelgranslav. Här trivs även björkpyrola, klotpyrola, linnea och orkidén spindelblomster.
Det finns gott om ek i området och det sägs att förr kunde man gå armgång längs hela Lygnern från Sätila till Fjärås i pampiga ekar. Längs Lygnern finns det en restförekomst av den imponerande skalbaggen ekoxe. På ängsmarker i området kan man hitta hagmarkssvamparna blodvaxing, toppvaxing, trådvaxing, sprödvaxing och dessutom blodsopp och rodnande flugsvamp. I skogen hittar man eksillkremla, eldsopp, kruskantarell och kantarellmussling. I området trivs även många fjärilar bl.a. violettkantad guldvinge, sexfläckig bastardsvärmare och skalbaggar som noshornoxe.
Parkering med infotavla vid pilen på kartan nedan.

Ramhultafallets naturreservat
Även detta reservat, som ligger ca 1 km NO om det förra, sträcker sig ca 1,5 km längs Lygnern. I västra delen ligger det 50m höga Ramhultafallet som är en mäktig upplevelse när det är gott om vatten. Här är det lite annorlunda skog med gott om ek, hassel och tall. Här hittar man bl.a. tallört, svartbräken, gaffelbräken, stor blåklocka, klockpyrola, björkpyrola, grönpyrola och orkidén knärot. I närheten av fallet växer västkustros. I ädellövskog i klippiga partier hittar man signalarter som fällmossa, samboradula, platt fjädermossa, hjälmfrullania, mussellav och guldlockmossa. Även här hittar man blodsopp och kruskantarell men även korallticka som är knuten till ek. Parkering med infotavla vid pilen på kartan nedan. Från parkeringen är det ca 250m till fallet.

Smälteryds naturreservat
Storån mynnar ut i Lygnern vid Sätila och väster om utloppet ligger Smälteryds naturreservat. Vid sjökanten så består reservatet av betade hagmarker och i norra änden av reservatet så finns det en blockig sluttning med gott om ek. Här finns signalarter som lunglav, rostfläck, guldlockmossa och fällmossa. I de pampiga ekarna i området kan man hitta både ekoxe och läderbagge, två stora skalbaggar som är knutna till ek. Även bålgeting gillar ihåliga ekar. På ekarna växer oxtungssvamp, svavelticka och korallticka. Över vattenytan kan man se vattenfladdermus jaga och inne bland träden dvärgpipistrell.
Vid vassen vid Storåns mynning ses skäggdopping, brun kärrhök och här hör man också rörsångare, sävsångare, sävsparv och med lite tur vattenrall. Från buskagen hörs näktergal och kärrsångare. Vid åmynningen håller ibland utter till.

Årenäs
Årenäs
Årenäs
Ramhultafallet
Ramhultafallet
Ramhultafallet
Ramhultafallet
Smälteryd
Smälteryd
Smälteryd
Vätteros
Desmeknopp
Ramslök
Trolldruva
Hässleklocka
Björkpyrola
Linnea
Spindelblomster
Blodvaxing
Eldsopp
Kruskantarell
Violettkantad guldvinge
Noshornsoxe
Svartbräken
Knärot
Lunglav
Ekoxe
Läderbagge
Bålgeting
Skäggdopping
Vattenrall
Utter